Bezpečnost advokátní úschovy

Úschova kupní ceny slouží k zajištění řádného a bezpečného zaplacení kupní ceny při prodeji či nákupu nemovitosti. V praxi nejčastěji používanou úschovou při realitních obchodech bývá advokátní úschova – tedy úschova prováděná advokátem. Jaké mechanismy současná praxe využívá?

Úschova kupní ceny je standardním nástrojem pro zajištění bezpečného zaplacení při obchodování s nemovitostmi. Nejčastěji se setkáváme s advokátní úschovou, ale existují i úschovy notářské, bankovní a u realitních kanceláří.

Bezpečnost advokátní úschovy je zajišťována několika faktory:

  1. Regulace a dohled: Advokát je regulován zákony a stavovskými předpisy pod dohledem České advokátní komory. Porušení povinností může vést k zákazu výkonu advokátní činnosti.
  2. Odpovědnost za škodu: Advokát odpovídá za škodu celým svým majetkem. V případě zpronevěry finančních prostředků nese trestní odpovědnost.
  3. Speciální účty a kontrola: K zajištění bezpečnosti úschovy slouží speciální účty úschov a systém kontroly České advokátní komory. Klienti mohou dostávat automatické informace o pohybech na účtu úschovy.
  4. Pojištění odpovědnosti: Advokát je povinně pojištěn minimálně na 7.500.000,- Kč. Toto pojištění kryje chyby advokáta při jeho činnosti, včetně chyb při realizaci advokátních úschov.

I přes všechny tyto bezpečnostní prvky nelze úplně vyloučit individuální selhání. Proto doporučujeme klientům věnovat pozornost při výběru advokáta a ověřovat si plnění jeho povinností. Z hlediska bezpečnosti jsou notářská a advokátní úschova na stejné úrovni.

V případě advokátní úschovy je důležité zdůraznit, že advokát je povinen mít finanční prostředky uloženy na speciálním účtu úschovy vedeném pro tento účel bankou, který je určen výhradně pro úschovy. Tento účet zaručuje oddělení těchto finančních prostředků od vlastních prostředků advokáta a plní další důležité ochranné funkce.

Všechny úschovy jsou advokáti povinni nahlašovat do speciálního registru „Knihy úschov“ s tím, že na žádost klientů Česká advokátní komora zasílá klientům výpis o registraci úschovy a jejím ukončení formou emailových zpráv.

Na žádost klienta lze u banky kde je vedený účet úschovy zajistit zasílání automatických emailových zpráv o veškerých pohybech na účtu úschovy, čímž klient dostává okamžitou informaci  o jakémukoliv pohybu na účtu. Advokát je povinen klienty předem poučit o možnosti této notifikace a v případě jejich zájmu v bance takovou notifikaci k účtu úschovy nastavit. Klient tak nemusí spoléhat na informace advokáta, ale dostává informace přímo z banky.

Každý advokát musí být povinně pojištěn minimálně na pojistnou částku 7.500.000,- Kč, vedle toho obvykle advokáti realizující úschovy mají další připojištění na vyšší částky. Toto pojištění kryje chyby advokáta při jeho činnosti včetně chyby při realizaci advokátních úschov.

Jako v případě každé úschovy, což zahrnuje i notářské úschovy, nelze ani u advokátní úschovy úplně vyloučit individuální selhání jednotlivců. Lze tedy rovněž doporučit, aby klienti věnovali pozornost při výběru advokáta, zejména z pohledu jeho pověsti, zaměření, doby, po kterou se věnuje advokacii a poskytování úschov, ale rovněž jeho pojištění, ověřovali si plnění výše uvedených povinností advokáta a vyhýbali se nestandardním situacím a nestandardním řešením (například platbám vyšších částek v hotovosti apod.).

Z hlediska bezpečnosti jsou notářská a advokátní úschova na stejné úrovni, výše popsané mechanismy zaručující bezpečnost úschovy jsou u obou typů úschov v podstatě totožné.

Můžeme tedy konstatovat, že odpovědnost advokáta při poskytování úschovy peněžních prostředků je značná. Současná právní úprava úschov pak již obsahuje významné kontrolní mechanismy, což vítáme.

 

Potřebujete poradit s prodejem nebo pronájmem nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

 

10.6.2024Sdílejte na FB nebo Twitteru: