Jak na daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitosti platí všichni vlastníci nemovitostí jednou za kalendářní rok. Daňové přiznání se podává do konce ledna, platby jsou předepsány na květen, srpen a listopad, dle typu poplatníka. Daňové přiznání se ale nepodává každý rok. Pouze při nabytí nemovitosti a při změně, tj. zakoupení další nemovitosti nebo po prodeji či obdobném převodu na jinou osobu (darování apod.).

Kdo tedy platí daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo byl zapsaný v katastru nemovitostí jako majitel k 1.lednu. Případný prodej nemovitosti během roku nemá na platbu daně vliv.

Daň se platí vždy za celý rok, bez ohledu na to, zda nemovitost v průběhu roku změní majitele. Pokud tedy vlastník prodá například pole, zahradu nebo rodinný dům již během ledna, bude daň z nemovitosti platit i tak, protože rozhodující je, že byl jako vlastník nemovitosti zapsán v katastru k 1.1. daného roku. Stejné to je pro toho, kdo nemovitost v průběhu roku koupí. Na daňovém přiznání, který podal původní vlastník, se nic nemění. Nový vlastník podá daňové přiznání až v lednu příštího roku.

Povinnost podat daňové přiznání se týká také všech vlastníků, u nichž dojde v průběhu roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení výše daně. Tím je například zahájení stavebního řízení na nezastavěném pozemku, dokončení stavby, prodej či nákup nemovitosti.

Daňové přiznání nepodává osoba, která prodala veškeré své nemovitosti. Ta pouze oznámí běžným dopisem finanční správě, že přestala být poplatníkem. Pokud u vlastníka nemovitostí nedojde v uplynulém kalendářním roce ke změně, daňové přiznání nebude podávat. Finanční správa mu vypočítá daň podle původního přiznání.

Stejný režim platí i pro spoluvlastnictví nemovitosti. Spoluvlastníci se však mohou dohodnout, že daňové přiznání bude podávat jen jeden z nich. Pokud se nedohodnou, podají daňové přiznání každý za svůj spoluvlastnický podíl.

Za co všechno se přiznává a platí daň z nemovitosti

V daňovém přiznání vlastník uvádí veškeré pozemky a stavby, které dle katastru nemovitostí vlastní nebo spoluvlastní. Platit daň je třeba i za budovu, která je v tak špatném stavu, že ji už nelze používat. To v loňském roce potvrdil Nejvyšší správní soud s tím, že předmětem daně není skutečná majetková hodnota věci, ale samotná stavba. Budova přestane být předmětem daně z nemovitostí jen v případě, kdy je vydán pravomocný souhlas s odstraněním stavby, pravomocně nařízeno její odstranění nebo když došlo k úplné destrukci obvodových zdí.

Od roku 2022 mají povinnost podat daňové přiznání také vlastníci pozemků, které byly do konce roku 2021 v rámci přechodného období osvobozeny od daně. K tomuto termínu totiž bylo dle novely zákona o dani z nemovitých věcí zrušeno osvobození od daně u pozemků, jako jsou remízky, háje, větrolamy, meze a další, pokud nejsou zaevidovány jako ekologicky významné prvky u Státního zemědělského intervenčního fondu.

Jaké jsou termíny podání a platby daně

Přiznání k daně z nemovitých věcí se podává každý rok do 31. ledna. Daň se hradí na základě složenky, kterou zasílá finanční správa většinou během května. Složenky by měli dostat všichni majitelé nemovitostí, kteří nemají datovou schránku, neplatí přes SIPO nebo si nezažádali o obdržení informací o platbě přes e-mail. O zasílání podkladů elektronicky lze nově požádat také na portálu Moje daně v Online finančním úřadě.

Splatnost daně je u běžných vlastníků do 31. května, pokud nepřesáhne výši 5 000 Kč. Jestliže je vyšší, může se uhradit ve dvou splátkách, a to první do 31. května a druhá do 30. listopadu. Vlastníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb platí daň také ve dvou splátkách, a to do 31. srpna a do 30. listopadu.

Pokud je výpočet daně nižší než 30 korun, nemusí se platit. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, z nichž se daň předepisuje vždycky, a to v minimální výši 50 korun.

Co se stane, když vlastník neuhradí daň včas

Kdo daň z nemovitostí zaplatí pozdě, tomu vzniká u finančního úřadu dluh. Ten je od čtvrtého dne po splatnosti úročen roční sazbou 8,25 procenta. Úrok do 1 000 korun za rok na jedné dani se podle novely daňového řádu nepředepisuje. Takže za pozdní úhradu nízkých částek penále při relativně krátkém zpoždění podle informací daňových poradců nehrozí. Například všichni, kdo mají zaplatit méně než pět tisíc, mají čas minimálně do konce kalendářního roku. Ovšem na to se nevyplácí spoléhat, nejlepší je daň uhradit včas. Pokud se vlastník dostane neočekávaně do finančních potíží, má možnost podat finančnímu úřadu žádost o posečkání platby daně.

Potřebujete poradit s prodejem nebo koupí nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Autorem článku je Valerie Magić, jednatelka společnosti Unicareal s.r.o.

13.2.2022Sdílejte na FB nebo Twitteru: