Insolvence a dražba nemovitostí

Častou chybou lidí, kteří se dostali do problémů s dluhy, je, že neřeší své finanční problémy včas. Většinou doufají, že to „nějak dopadne“. Když už není nikdo, kdo by půjčil další peníze, bývá to i víra ve výhru v loterii či podobná málo pravděpodobná cesta, která vede pouze k dalším problémům.

Co je to insolvence a jak se řeší

Není ostudou, že se člověk ocitne v dluhové pasti. Důležité však je být i v této těžké chvíli aktivní a své problémy začít včas řešit.

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy, a tak dostát svým závazkům. Insolvenční řízení probíhá prostřednictvím soudu a řídí se Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Cílem je oddlužení předlužené osoby, neboli osobní bankrot, a uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné míře.

Insolvenční řízení je mnohem výhodnější, než žít neustále ze strachu z exekutora nebo si nechat svůj movitý i nemovitý majetek nevýhodně prodat v nedobrovolné dražbě.

Postup insolvenčního řízení

Na návrh dlužníka soud po přezkoumání všech dokumentů vyhlásí insolvenci formou oddlužení. Tím dojde k okamžitému pozastavení všech forem vymáhání dluhů. Exekutor nebude moci zabavovat majetek, do kterého často patří střecha nad hlavou nebo srážet část platu. Zastaví se nedobrovolné dražby majetku. K dluhům nepřibývají úroky z prodlení.

Oddlužení probíhá buď formou dohodnutého splátkového kalendáře, kdy dlužník splácí své dluhy, a to po maximální dobu pěti let. Platbu obdrží insolvenční správce, který ji rozdělí mezi věřitele. Pokud dlužník vlastní majetek, většinou nemovitost, oddlužení proběhne formou jejího prodeje.

Po uplynutí řádné doby insolvence skončí. Pokud dluh nebude uhrazen celý, dlužník požádá soud o prominutí zbylé části dluhu. O insolvenci je možné žádat několikrát, ale ne dříve než za 10 let od předcházejícího oddlužení, v němž byla část dluhu odpuštěna.   

Manželé v insolvenci a nezabavitelné minimum

Pokud mají dluhy oba manželé, nebo mají své majetkové poměry uspořádány v režimu společného jmění manželů (SJM), je výhodnější žádat o společné oddlužení. Dluhy obou se sečtou a z celkového součtu se hradí poměrná část podle příjmů obou manželů. Totéž platí v případě SJM, i když dluhy se týkají pouze jednoho z manželů. V režimu SJM totiž za dluhy, které vzniknou za manželství, ručí oba manželé společně.

Nezabavitelné minimum se počítá podle vyživovacích povinností, které mají manželé vůči sobě navzájem a také případně podle počtu vyživovaných dětí. Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Součástí je jednak částka připadající na osobu dlužníka, a dále částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Od 1. července 2020 činí nezabavitelná částka 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Na vyživovanou osobu je to 1/3 nezabavitelné částky.

Dražba

Dražba nemovitosti je každopádně pro vlastníka velmi těžkou situací. Je to sice varianta, jak se rychle oddlužit, ale rozhodně není ideálním řešením. Může se totiž stát, že se v dražbě nemovitost prodá za cenu, která zdaleka nepokryje všechny dluhy. Existují dva druhy dražeb. Dobrovolná, která je realizována buď na návrh vlastníka nemovitosti, nebo likvidátora či insolvenčního správce. Nedobrovolná dražba je pak prováděna na základě návrhu věřitele a provádějí ji exekutoři.

Potřebujete poradit s prodejem nebo koupí nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Autorem článku je Valerie Magić, jednatelka společnosti Unicareal s.r.o.

24.9.2020Sdílejte na FB nebo Twitteru: